Naujai kuriamos UAB įstatinis kapitalas, jo įstatymais reikalaujamas minimalus dydis, turtinė išraiška, įnešimo terminai ir kiti klausimai dažnai kyla tiek pirmą kartą pradedantiems savo verslą, tiek ir steigiantiems jau n-tąją bendrovę. Šiame straipsnyje Finhill.lt komanda pasistengs atsakyti į pagrindinius su UAB įstatiniu kapitalu susijusius klausimus, kurie kyla mūsų klientams.

Jei steigiate naują bendrovę, atsiminkite, kad Finhill.lt komanda visuomet yra pasiruošusi profesionaliai patas ir pasiūlyti optimaliausią sprendimą už prieinamą kainą.

Kas yra įstatinis kapitalas?

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įstatinis kapitalas yra apibrėžiamas kaip akcininkų už steigiamos bendrovės išleistas akcijas sumokėtas turtas. Formuojamo įstatinio kapitalo dydis yra formaliai apibrėžiamas steigiamos įmonės įstatuose bei nusakomas nominaliu akcijos emisijos dydžiu bei akcijų kiekiu. Akcininkų suformuotas įstatinis kapitalas tampa bendrovės turtu, kuriuo ši disponuoja savo nuožiūra siekiant įgyvendinti pagrindinius veiklos tikslus (t.y. įsigyti žaliavas, įrangą, apmokėti darbuotojų atlyginimus bei kita).

Koks yra minimalus reikalaujamas UAB įstatinis kapitalas?

Minimalus įstatinio kapitalo dydis yra numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir priklauso nuo pasirinktos juridinio asmens formos. Uždarosioms akcinėms bendrovėms taikomas minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 2,500 Eur. Palyginimui, akcinės bendrovės minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 40,000 Eur, tuo tarpu mažosios bendrijos gali būti formuojamos ir tik su 1 Eur pradiniu kapitalu. Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas tiek piniginiais, tiek ir ne piniginiais įnašais. Pinigais formuojamo įstatinio kapitalo dalis turi sudaryti ne mažesnę kaip 25% dalį, tačiau praktikoje dažniausiai renkamasi 100% reikalingo kapitalo padengti pinigais.

Pažymėtina tai, kad UAB yra ribotos atsakomybės juridinis vienetas. Dėl šios priežasties įstatinis kapitalas nusako kokia suma rizikuoja bendrovės akcininkai nesėkmės atveju. Kartu, ši suma nusako ir tai kokia yra minimali kapitalo suma bendrovėje, kurios mažinimui turi būti gautas sutikimas iš kreditorių, kuriems įmonės turi ilgalaikių įsipareigojimų.

Kodėl dažniausiai yra pasirenkama formuoti įstatinį kapitalą piniginėmis lėšomis?

Akcinių bendrovių įstatyme yra numatyta galimybė formuoti dalį steigiamos bendrovės įstatinio kapitalo iš nepiniginių lėšų. Vis dėlto praktikoje dauguma įmonių steigėjų renkasi visą kapitalą formuoti piniginėmis lėšomis. Šio pasirinkimo pagrindinė priežastis yra įstatyme įstatyme numatyta prievolė bet kokį ne piniginį turtą, kurį norima perduoti įmonei kaip įstatinio kapitalo dalį, vertinti nepriklausomų turto vertintojų pagalba. Tai daroma siekiant nustatyti tikrąją įnešamo turto vertę bei užkirsti sąlygas piktnaudžiavimui. Nepaisant to, ši prievolė nusprendusiems pasinaudoti šia galimybe ne tik prailgina bendrovės steigimo procedūros trukmę, bet ir padidina steigimo kaštus.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, jei neplanuojate į steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą įnešti brangaus turto (pvz. patalpų ar transporto priemonės), paprasčiausias ir greičiausias kelias tapti naujos bendrovės šeimininku yra formuoti 2,500 Eur įstatinio kapitalą piniginėmis lėšomis.

Ar gali būti didinamas ar mažinamas UAB įstatinis kapitalas?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka, bendrovės įstatinis kapitalas gali būti tiek mažinamas tiek ir didinamas. Pastebėtina, kad nors įstatinis kapitalas yra bendrovės akcininkų turtas, tačiau skirtingai nuo nepaskirstyto pelno, kuris gali būti išmokamas dividendais be didelių apribojimų, įstatinio kapitalo mažinimas yra daug griežčiau reglamentuotas bei galimybės jį grąžinti akcininkams priklauso nuo tiek kreditorių sutikimo, tiek ir bendrovės turimo kapitalo pakankamumo padengti susidariusiems nuostoliams. Kartu kapitalui taikomi minimalūs dydžiai, tad įstatinis kapitalas net ir patenkinus aukščiau paminėtas sąlygas, negali būti sumažintas žemiau minimalios įstatyme numatytos ribos.

Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinio kapitalo didinimas dažniausiai yra susijęs su (a) poreikiu pritraukti papildomas lėšas į bendrovę veiklos plėtrai arba (b) bendrovės finansinės situacijos gerinimui bei finansinių rodiklių stiprinimui.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas akcininkų įnašais arba pačios bendrovės sukauptomis lėšomis. Jei renkamasi kapitalą didinti iš įmonės lėšų, tam gali būti naudojamas tik nuosavame kapitale sukauptas turtas. Priėmus sprendimą didinti kapitalą iš įmonės lėšų yra išleidžiamos naujos akcijos, kurios yra perduodamos paprastųjų akcininkų nuosavybei. Alternatyviai, siekiant išlaikyti nepakitusį akcijų skaičių, gali būti didinama ir vienos akcijų emisijos kaina.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinio kapitalo mažinimas atliekamas (a) bendrovės išleistų akcijų išpirkimui, (b) siekiant išmokėti dalį turto bendrovės akcininkams arba (c) siekiant sumažinti bendrovės nuostolius.

Įstatinio kapitalo mažinimas gali būti atliekamas mažinant išleistų akcijų skaičių arba šių akcijų nominalią vertę. Tokiam sprendimui įgyvendinti reikalingas akcininkų visuotinio susirinkimo sprendimas, kurį turi patvirtinti 2/3 kvalifikuotų įmonės akcininkų.